ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์

GoodTrainerGoodTraining
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์ Nipaporn Muangchan, Ph.D. วิทยากร/ที่ปรึกษา/อาจารย์พิเศษ พัฒนาบุคลากรและองค์กร ประวัติการศึกษา - ปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาโท (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี (พยาบาลศาสตร์บัณฑิต, เกียรตินิยม ๑) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประวัติการทํางาน ตำแหน่งบริหาร - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โก อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด - 2018-ปัจจุบัน หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - 2016-2018 เลขานุการกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - 2007-2010 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลงานการบรรยาย - อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชนหลายแห่ง - วิทยากรบรรยายให้กับภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง - วิทยากรสอนเทคนิคการนําเสนอผลงานให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี-เอก - วิทยากรอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการรุ่นใหม่ มือขวาเบอร์หนึ่ง ที่เจ้านายอยากได้ ลูกค้าพอใจ ให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชน หัวข้อบรรยาย / ความเชี่ยวชาญ - ผู้ช่วยผู้บริหาร / ระดับมืออาชีพ เลขานุการรุ่นใหม่ - เทคนิคและทักษะการสื่อสารและการประสานงาน - การเขียนบันทึกและจดหมายธุรกิจ - เทคนิคการวางแผนและการบริหารการประชุม - เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) - เทคนิคการบริหารเวลาและวางแผนการทํางาน - เทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) - การพัฒนาระบบความคิดเชิงบวกในชีวิตและการทํางาน (Positive Thinking) ติดต่อเรียนเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย In-house Training โทรศัพท์ 095-9616642 และ 095-3691591 E-mail1 :  vickktraining@gmail.com E-mail2 :  info@vickktraining.com  
Read More

อบรม เทคนิคการติดต่อประสานงานและการรายงานผล

GoodCourseGoodTraining
อบรมหลักสูตร เทคนิคการติดต่อประสานงานและการรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline การทำงานในองค์กรทุกวันนี้ ทักษะพื้นฐานอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นมาก ก็คือ ทักษะการประสานงาน ซึ่งดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆ แต่ในความเป็นจริง กลับพบว่า หลายๆองค์กรเกิดปัญหาในการทำงาน โดยมีสาเหตุมาจาก “การประสานงาน” และส่งผลกระทบอื่นๆอีกมากมายตามมา ไม่ว่าจะเป็น ความขัดแย้ง การไม่ยอมรับ การไม่ให้ความร่วมมือ เป็นต้น และนอกจากจะมีทักษะการประสานงานที่ดีแล้ว จำเป็นจะต้องรู้จักการใช้จิตวิทยาเข้าไปเป็นส่วนผสมผสานในการประสานงานด้วย เพราะจิตวิทยาในการประสานงาน คือ จุดเริ่มต้นและจุดเปลี่ยนไปสู่ความสำเร็จในการทำงานร่วมกันในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การทำงานร่วมกันนั้นราบรื่น และได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจร่วมกันนั่นเอง หลักสูตรอบรมนี้นอกจากจะมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีหลักการ ทักษะ และจิตวิทยาในการประสานงานที่ดีกับทุกระดับที่ต้องทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลแล้ว ยังมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รู้หลักการและเทคนิคในการจัดทำและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา(ผู้รับรายงาน)ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย เนื้อหาการฝึกอบรม 1. เทคนิคการมีส่วนร่วมของคน ในการทำงานร่วมกัน - การเป็นเจ้าภาพในงาน - การแบ่งปันความรู้สึกร่วมกันในเป้าหมายของงาน 2. การสื่อสารเพื่อการประสานงานที่สัมฤทธิ์ผล - การขอความช่วยเหลือ - การขอความร่วมมือ - การขอความคิดเห็น - การรายงานผลความคืบหน้าของงาน - การแจ้งให้ทราบ - การขอคำปรึกษาหารือ 3. หลักการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี - การสร้างความคุ้นเคย - การแสวงหาจุดร่วม สงวนจุดต่าง - ตัวตนและกรอบความคิดของปัจเจกบุคคล - การให้และรับอย่างมีเงื่อนไขทางจิตวิทยา 4. การประสานงานภายในและภายนอกองค์กรอย่างมืออาชีพ - ความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข - การทำงานร่วมกันด้วยความรัก - ความร่วมมือในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ด้วยความเสียสละ - การทำงานแบบใจประสานใจ - การปฏิบัติต่อผู้อื่น และ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ในการประสานงาน - วิธีประสานความร่วมมือ 5. ปัญหาและอุปสรรคในการประสานงาน และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการประสานงาน - การขาดประชุม - การไม่รับผิดชอบต่องานที่ได้รับปากไว้ - การไม่ให้ความร่วมมือ - การจัดการกับความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน - การแก้ไขความขัดแย้งในการทำงาน 6. หลักการและเทคนิคการจัดทำรายงานผล - ความสำคัญของรายงานต่อผู้บังคับบัญชา /ผู้บริหาร (ผู้รับรายงาน) ที่ผู้ทำรายงานต้องเข้าใจ - ลักษณะของรายงานที่เป็นข้อมูลดิบ และรายงานที่ “ปรุง” แล้วและเป็นรายงานเชิง MIS - ประเด็นต่างๆ ที่ผู้บริหาร (ผู้รับรายงาน) ต้องการทราบ - ลักษณะรายงานที่ดีทั้งเรื่อง เนื้อหา (Content) รูปแบบการนำเสนอ (Report Presentation)และการจัดทำข้อเสนอแนะ (Recommendation) - หลักการออกแบบฟอร์มและการควบคุมแบบฟอร์ม หากต้องใช้ในการจัดทำรายงาน - การจัดทำรายงานในกรณีที่จะใช้รายงานเพื่อประกอบการนำเสนอ (Presentation) - เทคนิคการจัดทำสื่อในการนำเสนอข้อมูล…
Read More

อบรม เทคนิคการใช้กิจกรรม / เกมส์ ประกอบการฝึกอบรมให้สัมฤทธิ์ผล

GoodCourseGoodTraining
อบรมหลักสูตร เทคนิคการใช้กิจกรรม / เกมส์ ประกอบการฝึกอบรมให้สัมฤทธิ์ผล พร้อมก้าวเป็น วิทยากรภายในองค์กร ระดับมืออาชีพ อบรม Public Training : วันที่จัดอบรม 17 พฤษภาคม  2564 เวลา 9.00- 16.00 น. วิทยากรอบรมโดย อาจารย์โกมินทร์  เมืองจันทร์ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ THE BERKELEY HOTEL (BTS ชิดลม)** อาจเปลี่ยนแปลงได้ รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline ความสำคัญ การฝึกอบรมบุคลากรที่ประสบผลสำเร็จนั้น ต้องเกิดขึ้นจากเนื้อหาสาระดี วิทยากรถ่ายทอดดี สภาพแวดล้อมดี และ ผู้เข้าอบรม จะต้องมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ ทั้งนี้ การฝึกอบรมที่ไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายซึ่งเป็นอุปสรรคในการรับข้อมูล วิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ ต้องรู้วิธีการ มีเทคนิควิธีในการสอดแทรก กิจกรรม / เกมส์ ต่าง ๆ เพื่อผ่อนคลายหรือกระตุ้นความสนใจให้เพิ่มมากขึ้นในระหว่างการฝึกอบรม การใช้ กิจกรรม / เกมส์ เพื่อประกอบการฝึกอบรมให้สัมฤทธิ์ผลนั้น มีหลากหลายกระบวนการวิธี เช่น การละลายพฤติกรรรม การถอดหัวโขน, กิจกรรม /เกมส์ เพื่อการเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์, กิจกรรม /เกมส์ เพื่อการนันทนาการ เป็นต้น วิทยากรผู้ฝึกอบรมจะต้องทราบว่า เมื่อไหร่จะสอดแทรก กิจกรรม / เกมส์ ในการฝึกอบรม และจะใช้ กิจกรรม / เกมส์ เหล่านี้อย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ วัตถุประสงค์การอบรม 1. เพื่อให้ทราบกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ในเชิงจิตวิทยา และการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ 2. เพื่อได้เข้าใจความหมายและความสำคัญของการเป็นวิทยากรภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 3. เพื่อเรียนรู้การใช้กิจกรรม /เกมส์ ประกอบการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ 4. เพื่อทราบว่าเมื่อไหร่จะต้องสอดแทรก กิจกรรม / เกมส์ ในการฝึกอบรม และทำให้บรรลุเป้าหมายได้ 5. เพื่อทราบวิธีการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยหรือแผนก 6. เพื่อทราบและวิเคราะห์การจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานที่ สภาพแวดล้อม 7. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม Team building และ walk rally โดยสามารถนำไปปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับองค์กรของตนเองได้เป็นอย่างดี 8. เพื่อให้สามารถคิดสร้างสรรค์กิจกรรมประกอบการอบรมให้ทันสมัย และสามารถนำกิจกรรมได้อย่างมืออาชีพ 9. เพื่อให้สามารถนำกิจกรรม/เกมส์ ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 10. เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นวิทยากรภายในองค์กรอย่างมืออาชีพ ที่มีทั้งเทคนิค ลีลา และรู้จักการใช้กิจกรรม / เกมส์ ประกอบการฝึกอบรมในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้อการอบรม 1. อุ่นเครื่อง…การเป็นวิทยากรฝึกอบรมมืออาชีพ 2.…
Read More

อบรม ทักษะการใช้เครื่องมือฝึกการคิด (Tools for thinking)

GoodCourseGoodTraining
อบรมหลักสูตร ทักษะการใช้เครื่องมือฝึกการคิด (Tools For Thinking)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline หลักการและเหตุผล ปัจจุบันภารกิจของบุคลากรในองค์กร นับวันจะเพิ่มมากขึ้นๆ อันเนื่องมาจากองค์กรต้องปรับตัวให้ทันสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บุคลากรจำเป็นต้องบริหารและแก้ปัญหาในการทำงานซึ่งจะต้องจดจำข้อมูลมากมายเพื่อการพิจารณา ดังนั้นการฝึกฝนทักษะการคิด การจดจำ และมีกระบวนการคิดที่ถูกต้องสำหรับบริหารจัดการงาน จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่บุคลากรจะต้องมีความสามารถในเรื่องนี้ องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจหรือองค์กรสาธารณะ ต่างย่อมมุ่งหวังให้ลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความพึงพอใจจากการทำงานขององค์กร ดังนั้นการพัฒนาทักษะการคิดของบุคลากรในองค์กรจึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอันจะช่วยทำให้องค์กรไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ได้ โดยการใช้เครื่องมือ(Tools) ช่วยฝึกการคิด ที่ในปัจจุบันมีเครื่องมือช่วยฝึกทักษะการคิด เช่น Web Diagram , Causal loop , Fish Bone Diagram เป็นต้น เครื่องมือเหล่านี้สะดวกต่อการใช้งาน และนำมาประยุกต์ใช้บริหารจัดการงานได้หลายอย่าง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เป็นอย่างดี วัตถุประสงค์การอบรม 1. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการคิด การจัดการงาน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ 2. มีทักษะ เทคนิคและการใช้งานเครื่องมือฝึกการคิด (Tools for thinking) โดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน การบริหารจัดการงาน นำนโยบายหรือภาระงานที่ได้รับมอบหมายไปสู่การดำเนินการปฏิบัติและปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 3. เรียนรู้การแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีม ด้วยการฝึกปฏิบัติจาก Workshop หัวข้อการอบรม 1. ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิด การฟื้นความจำ ความคิดสร้างสรรค์ 2. เครื่องมือฝึกการคิด (Tools for thinking) กับการพัฒนาศักยภาพของสมอง จัดระบบความคิด เพิ่มการจดจำ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ - แผนผังความคิด (Web Diagram) : เครื่องมือฝึกทักษะการคิด การจดจำ แยกองค์ประกอบ จัดหมวดหมู่ - Fish Bone Diagram (แผนภูมิก้างปลา) : เครื่องมือการค้นหาสาเหตุปัญหาที่เป็นไปได้ - Causal loop (แผนผังเหตุและผล) : เครื่องมือการเชื่อมโยงสาเหตุปัญหาและผลกระทบ - Tree Map (แผนผังต้นไม้) : เครื่องมือเพื่อหากลยุทธ์ หาทางแก้ไขปัญหา 3. เทคนิคการใช้เครื่องมือฝึกการคิด เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น - การวิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูลมุมมองภาพรวม และความสัมพันธ์ของรายละเอียดในส่วนย่อย - การสื่อสารและนำเสนออย่างกระชับ ตรงประเด็น เห็นภาพตรงกันด้วยความประทับใจ - การบริหารแก้ไขปัญหาตัดสินใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ตัวอย่าง / กรณีศึกษา การใช้เครื่องมือฝึกการคิด รูปแบบการอบรม - บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก - เน้นฝึกปฏิบัติจาก Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การทำงานจริงการปฏิบัติจริง - เพิ่มประสบการณ์จากตัวอย่าง /…
Read More

อบรม เทคนิคการสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ

GoodCourseGoodTraining
หลักสูตรอบรม เทคนิคการสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline วัตถุประสงค์การอบรม 1. เพื่อเป็นการปรับทัศนคติและสร้างจิตสำนึกที่ดีต่องานบริการและหน้าที่ความรับผิดชอบ 2. เพื่อให้มีความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า สามารถดูแลและปฏิบัติต่อลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ 3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการสื่อสารที่ดี ที่มีประสิทธิภาพ 4. เพื่อพัฒนาจุดเด่นและแก้ไขจุดด้อยในด้านการสื่อสารของตนเอง 5. เพื่อฝึกการกลั่นกรองความคิดในการแก้ปัญหาจากการทำงาน ด้วยการมองปัญหา ในมุมกว้าง และลึก มีสาระประเด็นและมีแนวความคิดรวบยอดในการสื่อสารและการประสานงานกับลูกค้า 6. เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานด้านการบริการและการสื่อสารประสานงานกับลูกค้า 7. เพื่อให้รู้หลักการให้บริการที่ดีและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ 8. เพื่อเป็นการสร้างสรรค์งานบริการให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร โครงสร้างเนื้อหาและหัวข้อการอบรม 1. อุ่นเครื่อง...การให้บริการที่เป็นเลิศ - ลูกค้าคือใคร...??? - ความคาดหวังของลูกค้า - ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการบริการที่ดีของเรา - การสร้างความไว้วางใจให้ลูกค้า - จูนคลื่นความคิด การปรับทัศนคติเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ - ทัศนคติเชิงบวก อาวุธลับนักบริการ - เทคนิคการสร้างหัวใจบริการ - กลยุทธ์ทำให้ลูกค้าได้รับของขวัญพิเศษจากเราเสมอ - สร้างสรรค์งานบริการดีๆ ด้วย GATE 2. ทักษะและศิลปะการสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ - ความสำคัญ ประเภท และองค์ประกอบของการสื่อสาร - สัมพันธภาพกับการสื่อสาร - เทคนิคการสื่อสารด้วยการใช้ศิลปะการตั้งคำถาม - ปัญหาและอุปสรรคการสื่อสารที่เกิดจากบุคลิกภาพของตัวเรา - จิตสำนึกและความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารกับลูกค้า - เทคนิคการสร้างความมั่นใจในการพูด - เทคนิคการสร้างน้ำเสียง ภาษากาย คำพูด - กลยุทธ์เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการสื่อสาร - กลยุทธ์การกระตุ้นคนฟัง,กลยุทธ์ในการตอบคำถาม - จิตวิทยาในการพูด การสื่อสาร เพื่อโน้มน้าวใจ - ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาในการสื่อสารและประสานงานกับลูกค้า รูปแบบการอบรม 1. บรรยาย ชวนคุย กรณีศึกษา ชมวีดีทัศน์ 2. ละลายพฤติกรรม / การระดมความคิดเห็น / ระดมสมอง / แลกเปลี่ยนความคิด 3. กิจกรรม workshop / การนำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง 4. สรุปประเด็นเชื่อมโยงสู่งานที่ทำ      
Read More

อบรม เทคนิคการใช้เครื่องมือฝึกการคิด สำหรับการบริหารงาน

GoodCourseGoodTraining
 อบรมหลักสูตร เทคนิคการใช้เครื่องมือฝึกการคิด สำหรับการบริหารงานแบบมืออาชีพ รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline หลักการและความสำคัญ ในการดำเนินชีวิตทุกวันนี้ คนเราต่างเผชิญกับปัญหาต่างๆ ในการทำงานและชีวิตประจำวัน ที่จำเป็นต้องบริหารแก้ปัญหาซึ่งต้องจดจำข้อมูลมากมายเพื่อการพิจารณา การเรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการคิด การจดจำ จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องมีความสามารถในเรื่องนี้ องค์กรต่างๆ ย่อมมุ่งหวังให้ลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับความพึงพอใจจากการทำงานของบุคลากรที่สามารถจดจำความต้องการ ความรู้สึกและให้บริการได้อย่างประทับใจ ซึ่งทักษะในการคิด การจดจำเพื่อการบริหารการทำงาน ปัจจุบันได้มีเครื่องมือ(Tools) เข้ามาช่วยมากมาย หนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมคือ แผนภูมิการคิด เนื่องจากใช้งานง่าย สะดวก นำมาประยุกต์ใช้งานได้หลายอย่าง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อันจะช่วยทำให้องค์กรไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ได้ วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ 1. ให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการใช้ แผนภูมิการคิด และการนำมาประยุกต์ในชีวิตประจำวัน 2. ให้รู้และเข้าใจวิธีการนำ แผนภูมิการคิด มาเป็นเครื่องมือ(Tools) ในการบริหารจัดการ 3. ให้มีทักษะในการบริหารจัดการ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการนำเสนอแผนงาน โดยใช้ แผนภูมิการคิด อันจะนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ หัวข้อการอบรม 1. การทำงานของสมองเกี่ยวกับความคิด ความจำ 2. การฟื้นความจำ และวิธีการฝึกเขียน แผนภูมิการคิด 3. แผนภูมิการคิด กับการนำมาพัฒนาศักยภาพการทำงานของสมอง การจัดระบบความคิด เพิ่มการจดจำ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ 4. เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์ โดยใช้ แผนภูมิการคิด เป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูลมุมมองภาพรวม และความสัมพันธ์ของรายละเอียดในส่วนย่อย 5. เทคนิคการบริหารแก้ไขปัญหา โดยใช้ แผนภูมิการคิด เป็นเครื่องมือช่วยการบริหารแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 6. เทคนิคการสื่อสารและนำเสนอ โดยใช้ แผนภูมิการคิด เป็นเครื่องมือช่วยการสื่อสารและนำเสนออย่างกระชับ ตรงประเด็น เห็นภาพตรงกันด้วยความประทับใจ 7. ตัวอย่าง / กรณีศึกษาการใช้ แผนภูมิการคิด สำหรับการบริหารงานแบบมืออาชีพ รูปแบบการอบรม 1. บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก 2. เน้นฝึกปฏิบัติจาก Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานได้จริง ปฏิบัติได้จริง 3. กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
Read More

อบรม กลยุทธ์การตลาดแบบบอกต่อ…ระดับมืออาชีพ

GoodCourseGoodTraining
หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การตลาดแบบบอกต่อ...ระดับมืออาชีพ Referral Marketing Strategy รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline Referral Marketing กำลังเป็นเทรนด์ใหม่ในการทำการตลาด และเป็นหนึ่งในวิธีการทำตลาดที่ได้รับการยอมรับและกล่าวขานทั่วโลกว่าเป็นระบบการตลาดที่ลงทุนต่ำที่สุดแต่ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดของวันนี้! การตลาดแบบบอกต่อเป็นอีกทางเลือกที่ทรงประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกับธุรกิจหรือสินค้าในกลุ่มที่มีราคาสูง ธุรกิจกลุ่มสินค้าที่มีความเฉพาะเจาะจงและธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากเหตุผลที่ว่าธุรกิจสินค้าและบริการเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยความไว้วางใจและความเชื่อถือสูงจากลูกค้าเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ “ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ โดยส่วนมากจะเชื่อคำแนะนำของคนที่เขาไว้วางใจ มากกว่าเชื่อจากคำโฆษณาโดยตรง” (คู่สามีภรรยา, ญาติ, เพื่อน, อาจารย์, ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น) ฉะนั้นในมุมของผู้ขาย เรามักพบว่า ลูกค้าที่ได้รับการแนะนำบอกต่อกันมา ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ดี ไว้วางใจเรา, มีความเข้าใจสินค้า ไม่เสียเวลาในการอธิบาย, ไม่ต่อรองราคามาก และยังมีแนวโน้มจะบอกต่อกับคนอื่นๆ อีกด้วย Referral Marketing จะสามารถเกิดขึ้นจริงและประสบความสำเร็จได้ จำเป็นต้องอาศัยการมีทัศนคติที่ถูกต้อง, มีการเตรียมการที่ดี, มีกลยุทธ์ที่เหมาะสม, มีเทคนิคเคล็ดลับที่หลายคนมองข้าม หรือคู่แข่งอาจยังไม่เคยนึกถึง, มีความใส่ใจ และมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติ การเตรียมความพร้อม การเพิ่มมุมมองและทัศนคติ พร้อมทั้งการเตรียมกลยุทธ์ด้านการตลาดแบบบอกต่อนี้ จึงเป็นสิ่งเป็นที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการตลาดและการขายขององค์กรในปัจจุบันเป็นอย่างดี หัวข้อการอบรม 1. อุ่นเครื่อง ... ทำความรู้จัก Referral Marketing 2. Referral Marketing กับธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ 3. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ แนวคิดและตัดสินใจของลูกค้า ปัจจัยที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจ 4. เทคนิคการสร้างเครือข่ายลูกค้าและผู้บอกต่อ (Customer and Influencer Network) 5. ค้นหา, วิเคราะห์จุดดี- จุดด้อย ของธุรกิจ และการเชื่อมโยงกลยุทธ์การตลาดแบบบอกต่อ 6. Communication Strategy – การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (หัวใจของการตลาดแบบบอกต่อ) 7. Trust Building - การสร้างความไว้วางใจ เชื่อถือ ประทับใจ 8. Mind Mapping เครื่องมือสำคัญที่สร้างสรรค์เพื่อต่อยอดทางธุรกิจ 9. Creativity & Innovative Thinking ต้นทุนทางความคิดอันทรงประสิทธิภาพ 10. เทคนิคการติดตามผล (Follow up) ที่ดี 11. เคล็ดลับ...ฝึกต่อยอดการทำ Referral Marketing 12. การสร้างกลยุทธ์การตลาดแบบบอกต่อสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จ  
Read More

อบรมหลักสูตร เทคนิควิธีการรับมือและจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า

GoodCourseGoodTraining
หลักสูตรอบรม เทคนิควิธีการรับมือและจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า  Public Training Online:  วันที่ 10 เมษายน  2567  เวลา 9.00- 16.00 น. วิทยากรอบรมโดย  อ.โกมินทร์ เมืองจันทร์ กำหนดการอบรม 8.30 Vickk Training เปิดห้องอบรมออนไลน์ Zoom 9.00 – 10.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 1 10.30 – 10.45 พักเบรก 15 นาที 10.45 – 12.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 2 12.00 – 13.00 พักเที่ยง 13.00 – 14.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 3 14.30 – 14.45 พักเบรก 15 นาที 14.45 – 16.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 4 เมื่อลูกค้าไม่พอใจเราจะรับมืออย่างไร สารพัดการแสดงความไม่พอใจ ทั้งทางคำพูด กริยาท่าทาง การตอบโต้กันไปมา หรือแม้กระทั่งผ่านโลกออนไลน์ ล้วนเป็นผลเสียต่อองค์กร ชื่อเสียงที่สะสมมายาวนาน แบบได้ไม่คุ้มเสีย ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรับมือกับความไม่พอใจของลูกค้า การแก้ปัญหาแบบตรงๆ ซื่อๆ คงเป็นวิธีที่ธรรมดาจนเกินไป จึงจำเป็นต้องเรียนรู้เทคนิค เพื่อเป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆ หัวข้อนี้เหมาะกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ต้องสัมผัสกับลูกค้าทั้งทางตรง หรือ ทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยแบบเผชิญหน้า ทางโทรศัพท์ หรือ ผ่านทางออนไลน์ ได้ล้วงลึกถึงเทคนิคในการแก้ปัญหาเมื่อลูกค้าไม่พอใจในรูปแบบต่างๆ และสามารถทำให้ลูกค้ารู้สึกชื่นชมในทันที สร้างความประทับใจและกลับมาอุดหนุนเราอีก เป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างแท้จริง... หัวข้อการอบรม 1. รู้จักและเตรียมรับมือกับลูกค้าแต่ละประเภท ยุคใหม่ - ลูกค้าคือใคร...??? - ความคาดหวังของลูกค้า - รู้จักและเตรียมรับมือกับลูกค้าแต่ละประเภท - การอ่านความต้องการของลูกค้า - ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) กับการเผชิญกับลูกค้าที่ยุ่งยาก ลูกค้าที่มีปัญหา 2. เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ยุคใหม่ - การสร้างบรรยากาศแบบ Comfort Zone - การทะลายกำแพงการเริ่มสนทนา  - ทักษะการฟังที่มีประสิทธิภาพ - ทักษะการถามคำถามอย่างฉลาด 3. เทคนิคการรับมือ ,แก้ปัญหา และจัดการ เมื่อลูกค้าไม่พอใจที่มีประสิทธิภาพ ยุคใหม่ - การแก้ปัญหาระยะยาว - แก้ปัญหาเฉพาะหน้า - ขั้นตอนการแก้ปัญหา (Customer Handling) - เทคนิคการแก้ไข…
Read More

อบรม เทคนิคการสื่อสาร การประสานงานและการทำงานเป็นทีม

GoodCourseGoodTraining
หลักสูตรอบรม เทคนิคการสื่อสาร การประสานงานและการทำงานเป็นทีม อย่างมีประสิทธิภาพ Click..ดูวันจัดอบรม Public Training หลักสูตรด้าน การสื่อสาร การประสานงาน รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline วัตถุประสงค์การอบรม 1. เพื่อให้ได้รับความรู้และเข้าใจถึงทักษะการสื่อสาร การประสานงาน และการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อฝึกการกลั่นกรองความคิดในการแก้ปัญหาจากการทำงาน ด้วยการมองปัญหา ในมุมกว้าง และลึก มีสาระประเด็นและมีแนวความคิดรวบยอดในการสื่อสาร 3. เพื่อลดอคติ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงาน มีความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงาน 4. เพื่อแก้ไขปรับปรุงการประสานงานให้มีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี 5. เพื่อสร้างบรรยายกาศที่ดีให้เกิดขึ้นในที่ทำงาน มีความไว้เนื้อเชื่อใจ มีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 6. เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับพฤติกรรมการทำงานของตนเอง ให้มีการสื่อสารอย่างถูกต้อง แม่นยำ สามารถประสานงานและทำงานเป็นทีมร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้อการอบรม 1. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ - ความสำคัญ ประเภท และองค์ประกอบของการสื่อสาร - สาเหตุที่ทำให้การสื่อสารเกิดความล้มเหลว - เทคนิคการสื่อสารด้วยการใช้ศิลปะการตั้งคำถาม - ปัญหาและอุปสรรคการสื่อสารที่เกิดจากบุคลิกภาพของตัวเรา - จิตสำนึกและความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารระหว่างผู้อื่น - เทคนิคการสร้างความมั่นใจในการพูด - เทคนิคการสร้างน้ำเสียง – คำพูด - ภาษากาย - กลยุทธ์สร้างบรรยากาศที่ดีในการถ่ายทอด - กลยุทธ์การกระตุ้นคนฟัง,กลยุทธ์ในการตอบคำถาม 2. การประสานงานให้สัมฤทธิ์ผล - ความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น - เทคนิคการประสานงานแบบบรรลุเป้าหมาย - กลยุทธ์เพื่อให้ได้รับความร่วมมือในการประสานงาน - แนวทางการประสานงานภายในองค์กร - เทคนิคประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายใน/ภายนอกองค์กร - ปัญหา อุปสรรค ตัวอย่างข้อผิดพลาดที่เกิดจากการประสานงานที่ล้มเหลว - วิธีการประสานงานเพื่อแก้ไขงานที่ผิดพลาดอย่างได้ผล - การติดตามผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3. การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ - ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม - การทำงานแบบประสานใจ - สาเหตุที่ทำให้ทีมล้มเหลว หรือ ประสบความสำเร็จ - หลักการทำงานเป็นทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ - การสร้างความร่วมมือกับผู้อื่น ด้วยความเสียสละ - วิธีประสานความร่วมมือและแนวทางสร้างความสามัคคีและความผูกพันต่อองค์กร 4. กิจกรรมภาคปฎิบัติและการทำ Work Shop / ชมวิดีทัศน์เทคนิคการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ Click..ดูวันจัดอบรม Public Training หลักสูตรด้าน การสื่อสาร การประสานงาน
Read More

Techniques of Effective Communication & Coordination

GoodCourseEng
Techniques of Effective Communication & Coordination Training date : March 11, 2015 (9.00-16.00 Hr.) Place : Amari Boulevard Bangkok Hotel Lecturer : A. Komin Muangchan ** Please contact us if you want this course for In-House Training ** Communication & Coordination are very important for present time. Cover the work, study or even to socialize. To succeed in communication and coordination, you must have readiness and understanding in a variety of thoughts, feelings, and philosophy of others. When you have skills and ability for good communication & coordination, you would have friendship, reliability, social acceptance and success in careers. Objectives 1. To gain good communicative knowledge, and understanding, 2. To be able to communicate with everyone effectively. 3. To gain the knowledge, conformity and accomplishments of work 4. To be…
Read More

Increasing Potential / Skill Development for Supervisor

GoodCourseEng
Increasing Potential / Skill Development for Supervisor Training date : March 10, 2015 (9.00-16.00 Hr.) Place : Amari Boulevard Bangkok Hotel OR Ambassador Bangkok Hotel Lecturer : A.Choawarut Jareonnuauppala ** Please contact us if you want this course for In-House Training ** Objectives 1. To know the roles and function of modern age supervisor (with organization, boss, colleagues, and subordinates) 2. To know other skills that supervisor should have and to know the advantages of supervisor 3. To improve supervisor for practice the function, administrative supervisor to manage human efficiently 4. To be able to bring the knowledge to apply for real situation, in which happen at workplace to accomplish the goals 5. To make the supervisor confident and extract the ability to use efficiently and be ready to develop…
Read More

Powerful English Email Communication for Business

GoodCourseEng
Powerful English Email Communication for Business Public Training : March 20, 2015 (9.00-16.00 Hr.) By A.Kawan Chiraguna ** Please contact us if you want this course for In-House Training ** A corporate image is seen through several means. Email communication is one of them as it shows professionalism of an organization. A person who is assigned to communicate on behalf of a company is inevitably placed in a front-line role. It is important that any staff with such close contact to customers, business partners, and other involving parties, know their significance in business. By the end of this class, participants are expected to be able to correspond most efficiently on email, with respect of precision, clarity, time saving, and international business culture. All outbound emails must provoke the next positive…
Read More

Akarapong Phongsuwan

GoodLecturers
Mr.Akarapong Phongsuwan Executive Consultant Business Development, Strategic Sourcing and purchasing Strategic Marketing and Sales Coaching About Lecturer - Lecturer and consultant on business development , Strategic Sourcing and purchasing , Marketing Strategy and advanced selling - Lecturer and consultant on Telesales / Telemarketing / Call Center - Lecturer and Consultant on Strategic Sourcing and purchasing. - Lecturer and Consultant on Management Service Suppliers. - Chief Executive : BusinessMAX (Asia) Consultant Co., Ltd. - Sales & Marketing Consultant, Business Incubation Center – Software Park - Executive Consultant, Van Kappel Group - Business Development Consultant, The Royal Flora Park Chiangmai - Sales & Marketing Consultant, ERA VIP Chiangmai - Former Executive Consultant, V Group - Former Executive Consultant, Amplus International Ltd. - Former Executive Consultant, Humanica Co.,Ltd. - Former Executive, Sales &…
Read More