อบรม เทคนิคการสั่งงานและการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ (2วัน)

GoodCourseGoodTraining
อบรมหลักสูตร เทคนิคการสั่งงานและการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline ความสำคัญ หัวหน้างานจำนวนไม่น้อยที่พบปัญหาการสั่งงานและไม่ได้ผลงานตามที่สั่ง การสั่งงานไม่ใช่เพียงแค่การออกคำสั่งด้วยคำพูดหรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วคาดหว้งว่าผู้รับคำสั่งจะสามารถปฏิบัติตามให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ได้ หากแต่หัวหน้าจะต้องมีเทคนิคและแนวทางในการสั่งงานและติดตามงานอย่างเป็นระบบโดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ การสั่งงานและการติดตามงาน จำเป็นจะต้องให้ความสาคัญทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ รวมไปถึงการให้กำลังใจแก่ผู้ทำงานทั้งก่อนการสั่งงาน ระหว่างติดตามงาน และหลังจากทำงานเสร็จสิ้น โดยที่หัวหน้าที่ดีจะต้องคำนึงถึง “ใจเขาใจเรา” ในเวลาที่ไปติดตามงานจากลูกน้อง (ผู้ใต้บังคับบัญชา) เสมอ เพราะจะทำให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจจากลูกน้อง (ผู้ใต้บังคับบัญชา) อันจะทำให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่ดีในหน่วยงานและทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะส่งผลไปสู่การสร้างผลกำไรให้กับองค์กรอย่างยั่งยืนตลอดไป วัตถุประสงค์การอบรม 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางและความสามารถสั่งงานและติดตามงานอย่างมีขั้นตอน ลดความผิดพลาดในงาน 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวทางในการนำกรณีศึกษาและประสบการณ์จากการอบรมร่วมกับการไปประยุกต์ใช้ในงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบังคับบัญชาระบบงานและบุคคลในหน่วยงานที่ตนเองกำกับดูแลให้ประสบความสำเร็จในทุกวิถีทางรวมทั้งแผนงานต่างๆ ในหน่วยงานสามารถดำเนินการเป็นไปตามที่ฝ่ายบริหารต้องการ หัวข้อฝึกอบรม วันแรก เวลา 09.00 – 16.00 น. 1. เรื่องของ “คน” ที่ผู้สั่งงานจำเป็นต้องรู้ - “คน” ที่ท่านเห็น กับ “ความจริง” ที่เขาเป็น อาจไม่ไช่เรื่องเดียวกัน - เรียนรู้ในเบื้องลึกของคนเพื่อ “รู้เรา-รู้เขา” - ความแตกต่างของคนและการรับรู้ความแตกต่างของคน - การแบ่งประเภทของคน,เข้าใจคนในแต่ละแบบเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างได้ผล - ความจำเป็น และความสำคัญของการสั่งงานและการติดตามงาน 2. การสื่อสารเพื่อการสั่งงานในหน่วยงานและในองค์กร - กิจกรรมทบทวนความเข้าใจในกระบวนการ,ประเภทรูปแบบ,ปัญหา และอุปสรรคในการสื่อสาร - เทคนิคการใช้น้ำเสียง คำพูด และกิริยาท่าทาง ในการสั่งงาน 3. การการสอนงาน - หลัก วิธีการสอนงาน และการทดสอบการติดตามผล - ปัญหา และอุปสรรคในการสอนงาน พร้อมแนวทางแก้ไข 4. การสั่งงาน และติดตามงาน - การสร้างแรงจูงใจสำคัญกับการมอบหมายงานอย่างไร - บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของหัวหน้างานกับการสั่งงาน - การสั่งงานและการมอบหมายงานแตกต่างกันอย่างไร - หลักปฏิบัติและเทคนิคในการสั่งงานแบบมีประสิทธิภาพ - กระบวนการ และวิธีการสั่งงานให้ได้งาน - กิจกรรมประกอบเพื่อให้เข้าใจในกระบวนการสั่งงานและติดตามงาน - ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไข วันที่สอง เวลา 09.00 – 16.00 น. 5. เทคนิคการติดตามความสำเร็จของการปฏิบัติงาน - หลักและวิธีปฏิบัติในการติดตามผลงาน - การตรวจติดตามการปฏิบัติงาน - การประเมินผลการปฏิบัติตามคำสั่ง - การปรับปรุงแก้ไขผลการปฏิบัติตามคำสั่ง - เทคนิคการติดตามผลงานและข้อควรคำนึง - การให้ผลตอบกลับ (feedback) - ตอบปัญหาข้อซักถาม 6. กิจกรรมกลุ่มการสั่งงานและติดตามงานในภาคปฏิบัติ 7. ฝึกภาคปฏิบัติบทบาทสมมุติ โดยใช้กรณีศึกษา 1.…
Read More