หลักสูตรอบรม การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและพัฒนาจิตสำนึกความซื่อสัตย์

GoodCourseGoodTraining
หลักสูตรอบรมออนไลน์ "การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและพัฒนาจิตสำนึกความซื่อสัตย์" ความสำคัญการอบรม วัฒนธรรมองค์กรเป็นตัวกำหนดให้คนในองค์กรรู้สึกว่าเขาควรจะทำงานหรือประพฤติอย่างไร จึงจะมีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีจะทำหน้าที่เป็นเตาหลอมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจมากที่สุด วัฒนธรรมองค์กรที่มีความเข้มแข็งและมีทิศทางที่ชัดเจน จะหล่อหลอมให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจ ฮึกเหิม กล้าคิดกล้าทำ วัฒนธรรมองค์กรหลายอย่างเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร เช่น วัฒนธรรมอุปถัมภ์พวกพ้อง วัฒนธรรมเจ้าขุนมูลนาย วัฒนธรรมความเกรงใจที่เกินเหตุ และวัฒนธรรมที่ทำอะไรตามใจคือไทยแท้ เป็นต้น วัตถุประสงค์การอบรม 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเรื่องแนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรที่กำหนดไว้ 2. ผู้เข้าอบรมได้เห็นประโยชน์ของวัฒนธรรมองค์กร และเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งในผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้า 3. เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนักนึกในเรื่องของความซื่อสัตย์แบบยั่งยืน 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเป็นผู้มีจิตสำนึกรักองค์กร ทำงานทุ่มเทด้วยจิตใจเพื่อการเติบโตขององค์กรและตนเอง หัวข้อการอบรม 1. ภูเขาน้ำแข็งที่มองไม่เห็นภายในองค์กร 2. จุดกำเนิดของวัฒนธรรมองค์กร 3. องค์ประกอบของวัฒนธรรม 4. วัฒนธรรมองค์กร : ตัวชี้วัดความสำเร็จ 5. ประโยชน์ของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 6. เทคนิคการเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดี และการสร้างบรรยากาศขององค์กร 7. การฝึกฝนให้มีความคิดทางบวก 8. พฤติกรรมการทุจริตในองค์กร ในรูปแบบต่าง ๆ 9. ความเสียหายจากการทุจริต 10. การป้องกันการทุจริต 11. การทำให้พนักงานมีสำนึกรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์ 12. การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและสนุกกับงาน รูปแบบการอบรม 1. บรรยาย ชวนคุย กรณีศึกษา 2. ละลายพฤติกรรม | ระดมสมอง | แลกเปลี่ยนความคิด 3. Workshop | การนำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง 4. สรุปประเด็นเชื่อมโยงสู่งานที่ทำ  
Read More