อบรมหลักสูตร เทคนิคและทักษะสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ

GoodCourseGoodTraining
หลักสูตรอบรม เทคนิคและทักษะสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ตระหนักและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และเตรียมพร้อมที่จะเป็นนักขายมือทองที่องค์กรต้องการ 2. เพื่อให้สามารถประเมินจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตนเองให้ดูดี น่าเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าอยู่เสมอ 3. เพื่อให้สามารถนำศักยภาพที่เป็นจุดเด่น และความรู้ความสามารถที่มีออกมาใช้ในการสร้างโอกาสทางการขายได้อย่างเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง 4. เพื่อเพิ่มวิธีการ เทคนิค หลักคิด และเคล็ดลับต่างๆ ให้นำไปปรับใช้ในการทำงานด้านการขาย 5. เพื่อเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพในการเป็นนักขายที่ดีและประสบความสำเร็จ 6. เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาวิธีการขายให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 7. เพื่อให้สามารถสร้างความผูกพันให้ลูกค้าเกิดความรักและไว้วางใจต่อแบรนด์ หัวข้อการอบรม 1. กิจกรรมอุ่นเครื่อง...นักขายมืออาชีพ - การสำรวจตัวเอง เพื่อดึงศักยภาพออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลัง - ความคิดเชิงบวกกับการทำงานในอาชีพนักขาย 2. การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักขาย - ทักษะ ศิลปะ และการพัฒนาบุคลิกภาพ กิริยา มารยาท เพื่อสร้างความประทับใจ - การเสริมสร้างภาพลักษณ์บุคลิกภายในและภายนอก - เรียนรู้เกี่ยวกับ การเคลื่อนไหวในทุกท่วงท่าอิริยาบถทั้ง การยืน การเดิน การนั่ง - การแนะนำตัวเอง การให้นามบัตร การมอง สีหน้า แววตา - จิตวิทยาในการพูด การสื่อสาร เพื่อโน้มน้าวใจ - เทคนิคการใช้คำพูดจากความคิดไปสู่ถ้อยคำ , เทคนิคการใช้น้ำเสียงและภาษากายในการสื่อสาร 3. Trust-based selling การขายบนพื้นฐานความไว้วางใจ - เทคนิคการสร้างความไว้วางใจ - ท่วงทำนองจังหวะการสนทนา เพื่อลบข้อกังขา และเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ - การใช้จิตวิญญานความเชื่อมั่นมาเป็นไม้ยันความจริงใจ - จิตวิญญาณด้านการบริการสำหรับนักขายมืออาชีพ 4. เสริมเทคนิคการขาย การเชื่อมโยงความต้องการของลูกค้า การตัดสินใจ และการปิดการขาย - Sales Insight การมองทะลุความต้องการและการตัดสินใจ - เรียนรู้และเข้าใจความต้องการของลูกค้าและความแตกต่างของลูกค้า - การประเมินความเป็นไปได้ของลูกค้า และการสร้างสะพานเชื่อมความต้องการลูกค้ากับข้อเสนอเพื่อปิดการขาย - จิตวิทยาในการพูด เพื่อโน้มน้าวใจลูกค้า - เทคนิคการเจรจาต่อรอง , การขจัดข้อโต้แย้งและข้อสงสัย, การเปลี่ยนข้อสงสัยมาเป็นยอดขาย - เทคนิคการปิดการขาย      
Read More

อบรม เทคนิคการทำ 5ส. และไคเซ็น (Kaizen) เพื่อการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน และปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

GoodCourseGoodTraining
อบรม ออนไลน์สด หลักสูตร เทคนิคการทำ 5ส. และไคเซ็น (Kaizen) เพื่อการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน และปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ความสำคัญ ในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่จะทำให้องค์กรธุรกิจสามารถแข่งขันเพื่ออยู่รอดได้คือการทำให้องค์กรใช้ศักยภาพที่องค์กรมีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ถึงจุดที่สามารถแข่งขันได้อย่างเหมาะสม ในการเพิ่มผลผลิตมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องมีการผสมผสานในการควบคุมปัจจัยต่างๆโดยการบูรณาการเข้าด้วยกัน การดำเนินกิจกรรม 5 ส. เป็นการสร้างพื้นฐานให้กับพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพให้เกิดขึ้นต่องานที่ทำด้วย ซึ่งกิจกรรม 5 ส.ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย การดำเนินกิจกรรม 5 ส. ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องให้พนักงานเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการทำกิจกรรม 5 ส. ดังนั้นการส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกและความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนด และสิ่งสำคัญคือการอบรมให้พนักงานทุกคนทราบขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5 ส. จึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญเพื่อให้พนักงานดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและทำให้บริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มผลผลิตที่สามารถต่อยอดเพื่อสร้างคุณภาพให้แก่องค์กร ซึ่งการสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ในเรื่องของกิจกรรมการเพิ่มผลผลิต เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดความไม่ปลอดภัย และการทำงานที่ใช้เวลาเท่าเดิมแต่ได้ผลผลิตมากขึ้น ด้วยการใช้แนวคิด ไคเซ็น ร่วมกับการทำ 5ส. ก็เพื่อให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมและเกิดจิตสำนึกรักองค์กร รวมถึงช่วยกันปรับปรุงวิธีการทำงาน เพื่อให้สะดวกขึ้น ง่ายขึ้น มีของเสียที่ลดลง ทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดของการเพิ่มผลผลิต เพื่อต่อยอดไปสู่กิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนแก่องค์กรต่อไป วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างจิตสำนึกและการหาวิธีการทำกิจกรรม 5ส. และ kaizen ในการทำงาน เพื่อการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน และปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท 3. เพื่อสร้างแนวคิดในการประยุกต์ใช้แนวคิด ไคเซ็น กับ 5ส. ในการสร้างคุณภาพต่องานที่ทำ 4. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการทำกิจกรรม 5ส. และ ไคเซ็น ได้อย่างถูกต้อง 6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม 7. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม หัวข้อการอบรม 1. แนวคิดการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน และปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง • หลักการแนวคิดการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน และปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง • ความจำเป็น ผลประโยชน์ต่อพนักงาน องค์กร และลูกค้า • ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแนวคิดดังกล่าว 2. หลักการ 5ส และขั้นตอนการดำเนินโครงการ • ทบทวนหลักการ 5ส • ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแผน โครงการที่องค์กรมีอยู่ด้วยหลัก PDCA 3. 5ส และ ไคเซ็น Kaizen เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ ลดต้นทุน และปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง • เครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน และปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง • หลักการ…
Read More

อบรม เทคนิคการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจเพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ

GoodCourseGoodTraining
อบรมหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจเพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ POWERFUL JAPANESE COMMUNICATION FOR BUSINESS รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline ความสำคัญ ปัจจุบันพบว่าบริษัทญี่ปุ่นลงทุนในประเทศไทยเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน โดยบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยนี้ปัจจุบันมีมากกว่า 6 พันบริษัท ทั้งยังมีนักธุรกิจจากญี่ปุ่นขนาดใหญ่ราว 500 ราย ลงพื้นที่ดูงาน Eastern Economic Corridor (EEC) “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)” ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้การลงทุน ในไทยของบริษัทญี่ปุ่นขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ภาษาญี่ปุ่นจึงเข้ามามีอิทธิพลกับการทำงานมากขึ้น ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้คนทำงานสามารถเข้าใจวัฒนธรรมและรูปแบบการทำงานของบริษัทญี่ปุ่นได้ง่ายขึ้น การที่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพการงานและสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นอันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม หลักสูตรอบรมนี้จัดทำขึ้นเพราะเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงจัดทำเป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นสำหรับคนทำงาน โดยมุ่งเน้นสอนให้รู้เทคนิคที่จำเป็นในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาความรู้ภาษาญี่ปุ่นในเชิงการติดต่อธุรกิจ เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญและจำเป็น อันจะแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพของบุคลากรในองค์กร หลักสูตรอบรมนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าทำงานกับบริษัทญี่ปุ่น หรือปัจจุบันทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นอยู่แล้วแต่ต้องการพัฒนาศักยภาพการทำงานให้เพิ่มมากขึ้น หรือผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เช่น เตรียมตัวไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียมที่สำคัญและจำเป็นของญี่ปุ่นและนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการทำงาน 3. เพื่อให้มีความเข้าใจในการออกเสียงอย่างเป็นธรรมชาติและการใช้ภาษาในขั้นพื้นฐานได้ดี 4. เพื่อให้มีทักษะในการใช้ภาษา และสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารไปสู่การปฏิบัติให้สำเร็จ อันจะนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ หัวข้อการอบรม 1. อุ่นเครื่องก่อนอบรม สร้างความเป็นกันเอง ก่อนเข้าสู่เนื้อหาอบรม 2. อธิบายการสนทนาเน้นพื้นฐานไวยกรณ์ คำศัพท์ และ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเทศญี่ปุ่น - ทักษะทั้ง 4 ด้านในชั้นต้น - การอ่าน, การเขียน, การฟัง และการพูด 3. เกี่ยวกับบทสนทนา ในชีวิตประจำวัน และการทำงาน พร้อมทั้งเรียนอ่านและเขียนรูปประโยคแบบง่ายๆ - การแต่งประโยค - การจัดลำดับความสำคัญของประโยค - การทำงาน การใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การรับประทานอาหาร การกล่าวทักทาย 4. เรียนรู้วัฒนธรรม ญี่ปุ่น - สิ่งจำเป็น สิ่งสำคัญ และสิ่งที่ควรระมัดระวัง ในการสื่อสาร 5. เรียนอักษร ฮิรางานะ คาตาคานะ คันจิ - เทคนิคการเขียนและท่องอักษร 6. คำศัพท์ในเชิงธุรกิจ การทำงาน และการใช้ในชีวิตประจำวัน - เทคนิคการใช้ภาษา สำเนียง และการสื่อสารที่เหมาะสม 7. เทคนิคการเชื่อมโยงการสื่อสาร ไปสู่การทำงานและการปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ 8. Tips : เทคนิคฝึกเรียนรู้ การนำไปใช้ และการพัฒนาการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง รูปแบบการอบรม 1. บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก และกรณีศึกษา…
Read More

หลักสูตร เพิ่มศักยภาพ พัฒนาทักษะหัวหน้างาน (2 วัน)

GoodCourseGoodTraining
หลักสูตรอบรม  เพิ่มศักยภาพ พัฒนาทักษะหัวหน้างาน (หลักสูตร 2 วัน) รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline ความสำคัญ หัวหน้างานทุกระดับถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กร ผู้ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างาน” ได้ชื่อว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถบ่งชี้ให้เห็นหรือได้รู้ว่า “องค์กรนั้นจะก้าวหน้าหรือก้าวไกลได้มากน้อยเพียงไร” หัวหน้างานในสายงานต่างๆ จึงล้วนแต่มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อการบังคับบัญชาและผลสำเร็จของงานที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นบุคคลใดก็ตามที่ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างาน” จึงต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีวุฒิภาวะที่ดีเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของผู้ใต้บังคับบัญชาและเป็นที่เชื่อถือและไว้เนื้อเชื่อใจของฝ่ายบริหาร / องค์กร วัตถุประสงค์อบรม 1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของตำแหน่งหัวหน้างาน ที่ส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จของทีมงานและองค์กร 2. เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจและความรับผิดชอบ ในบทบาทของหัวหน้างาน ที่องค์กรต้องการอันจะมีผลต่อการวางตัวและการปฏิบัติตัวเพื่อให้เกิด “การยอมรับ” ของลูกน้อง 3. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพของหัวหน้างาน ให้ดูดีเป็นที่น่าเชื่อถือ 4. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร การสอนงาน การสั่งงาน การมอบหมายงาน การติดตามผลงาน การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ อย่างเป็นระบบ 5. เพื่อเรียนรู้ข้อเด่น ข้อด้อยของตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 6. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับตนเองในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 7. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน บริหารงาน บริหารคน บริหารทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 8. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ ความหมายในเรื่อง “การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ” 9. เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาให้เป็นสุดยอดผู้นำในองค์กร 10. เพื่อสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในที่ทำงานให้สำเร็จประโยชน์ตามเป้าหมาย หัวข้อการอบรม วันที่ 1 1. บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน • หัวหน้างานคือใคร • ความเกี่ยวข้องของหัวหน้างานกับฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กร • ทักษะที่สำคัญสำหรับหัวหน้างาน • สาเหตุแห่งความล้มเหลวของผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน • บทบาท ของหัวหน้า ผู้บังคับบัญชา ทีประสบความสำเร็จ 2. เรื่องของ “คน” ที่หัวหน้างานจำเป็นต้องรู้ • “คน” ที่ท่านเห็น กับ “ความจริง” ที่เขาเป็น อาจไม่ไช่เรื่องเดียวกัน • เรียนรู้ในเบื้องลึกของคนเพื่อ “รู้เรา-รู้เขา” • การทำความเข้าใจ และยอมรับความแตกต่างของคน • การแบ่งประเภทของคน,เข้าใจคนในแต่ละแบบเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างได้ผล 3. บุคลิกภาพและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผู้นำที่ SMART • ลักษณะของผู้นำ และบุคลิกภาพของผู้นำ • พลังของผู้นำ พฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อจิตใจผู้อื่น ลักษณะของผู้นำที่ “SMART” • ทักษะและเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ • กิจกรรมเพื่อเตือนใจและเป็นแง่คิดในเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้นำ • กิจกรรม ความเข้าใจในกระบวนการ,ประเภทรูปแบบ,ปัญหา และอุปสรรคในการสื่อสาร วันที่ 2 1. เทคนิคการสอนงาน • หลัก วิธีการสอนงาน และการทดสอบการติดตามผล…
Read More

อ.ดร. สวนีย์ อ่อนสุวรรณ์

GoodTrainerGoodTraining
อ.ดร. สวนีย์ อ่อนสุวรรณ์ วิทยากร ที่ปรึกษา อาจารย์พิเศษ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร Human Resources Development Organization Development การศึกษา • ปริญญาเอกบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยปทุมธานี • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยณิวัฒนา • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ • ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช • Certificate of Completion Trainer and Consultant in Personal Data Protection Act B.E. 2562 - PDPA ตำแหน่งปัจจุบัน • วิทยากรและที่ปรึกษาศูนย์ฝึกอบรม VICKK TRAINING บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด • ที่ปรึกษา พัฒนาองค์กร ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง เช่น บริษัท โอ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตัคชั่น จำกัด • ที่ปรึกษาการวางแผน / พัฒนาองค์กร และจัดทำแผนความปลอดภัยในการทำงานให้กับบริษัทไทยและต่างชาติ • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนหลายแห่ง ประสบการณ์การทำงานภาคเอกชน • ผู้บริหาร / ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล งานธุรการ จัดซื้อ กฏหมาย QMR และความปลอดภัยในการทำงาน ขององค์กรชั้นนำ มากกว่า 20 ปี อาทิเช่น บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) , บริษัท ซาตาเก้ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือกลุ่ม CP , บริษัท นิตโต้ โคกิ คัพพลิง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น ประสบการณ์เป็นที่ปรึกษา • ที่ปรึกษางานบุคคล / พัฒนาองค์กร บริษัท เอสเธ่ โฮลดิ้งส์ จำกัด • ที่ปรึกษางานบุคคล สมาคมประกันชีวิตไทย (The Thai Life Assurance Association) • ที่ปรึกษางานบุคคล สถาบันประกันภัยไทย (Thailand Insurance Institute) • ที่ปรึกษางานบุคคล…
Read More

อบรม กลยุทธ์การสรรหา และเทคนิคการสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน

GoodCourseGoodTraining
อบรมหลักสูตร หลักสูตร กลยุทธ์การสรรหา และเทคนิคการสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน  Recruitment & Interview Strategies  ดูตารางวันจัดอบรม หลักสูตร กลยุทธ์การสรรหา และเทคนิคการสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน แบบ  Public Training... คลิก ความสำคัญการอบรม   การสรรหาคัดเลือกและการสัมภาษณ์บุคคลเข้าเป็นพนักงานขององค์กร ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สามารถส่งผลกระทบต่อผลงานโดยรวมขององค์กรในระยะยาว ซึ่งหากองค์กรขาดวิธีการหรือเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานในกระบวนการสรรหาคัดเลือก หรือผู้ทำหน้าที่สรรหาคัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้สมัครงานยังไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอ องค์กรก็อาจจะได้บุคคลที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ต้องการ ทำให้สูญเสียทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย และผลงานที่องค์กรจะได้รับจากผู้สมัครรายนั้นก็ไม่เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวังและแม้ว่าการสัมภาษณ์จะเป็นวิธีการคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีมานาน แต่ก็ยังเป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ปัจจุบันมีการกำหนดวิธีการสัมภาษณ์ตามมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ผลของการสัมภาษณ์มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ลักษณะคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ก็มุ่งเน้นการวัดผลสำเร็จและประสบการณ์ทำงานของผู้สมัครงานมากขึ้น เพื่อให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์สามารถทำนายความสามารถของผู้สมัครงานผู้นั้นได้มากที่สุด วัตถุประสงค์การอบรม1. มีความรู้ความเข้าใจในการสรรหาคัดเลือกและการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน ให้ผู้ทำหน้าที่สัมภาษณ์งาน2. มีเทคนิคและการใช้งานเครื่องมือ(Tools) ต่างๆ โดยนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานสรรหาผู้สมัครงานให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน3. มีทักษะในการสัมภาษณ์และคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน นำนโยบาย และงานที่ได้รับมอบหมายไปสู่การดำเนินการปฏิบัติ โดยใช้ทักษะที่ได้รับจากการอบรมได้อย่างมีประสิทธิผล4. เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ด้วยการฝึกปฏิบัติจาก Workshop หัวข้อการอบรม1. บทบาทของนักสรรหาและคัดเลือกบุคลากรยุคใหม่ Digital 4.02. กระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน , แหล่งข้อมูลการสรรหาและวิธีการสรรหาบุคลากรยุคใหม่ ผ่านระบบ Web และ Social Media ต่างๆ3. การวางแผนสรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร และการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ในการสรรหาคัดเลือก4. เทคนิคและเครื่องมือเพื่อคัดสรรคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน5. การตรวจสอบประวัติผู้สมัครงาน และความน่าเชื่อถือของแหล่งอ้างอิง6. ตัวอย่างแบบทดสอบในการคัดสรรคนอย่างมีประสิทธิภาพ7. บทบาทการเป็นผู้สัมภาษณ์บุคคลเข้าทำงานแบบมืออาชีพ8. กระบวนการ รูปแบบ และขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน9. เทคนิคการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานในตำแหน่งต่างๆ แบบมีโครงสร้าง โดยใช้เครื่องมือ STAR , Competency Based10. การประเมินผลการสัมภาษณ์ เทคนิคต่างๆ ในการตัดสินใจคัดเลือกบุคลากร และการแจ้งผลให้ผู้สมัครงาน รูปแบบการอบรม- บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก , ชมวีดีทัศน์- กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง- ฝึกปฏิบัติจาก Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานได้จริง สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม Public Training... คลิก      
Read More

หลักสูตรอบรม “Modern Marketing 5.0” มาร์เก็ตติ้ง ยุคใหม่ 5.0 การตลาดแห่งอนาคต

GoodCourseGoodTraining
อบรมหลักสูตร “Modern Marketing 5.0” มาร์เก็ตติ้ง ยุคใหม่ 5.0 การตลาดแห่งอนาคต จัดเต็มขุมพลังความคิดแห่งโลกอนาคต การตลาดแห่งนวัตกรรมใหม่ มาร์เก็ตติ้ง 5.0 “รู้ก่อน ทำก่อน สำเร็จก่อน” ดูตารางวันจัดอบรม หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ ด้านการตลาด  “Smart Marketing & Customer, Digital 5.0” เจาะลึกการตลาด วิเคราะห์ลูกค้า ยุคDigital 5.0..คลิกดูรายละเอียด ความสำคัญ การตลาดยุคใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการตลาดไม่มีสูตรสําเร็จตายตัว ดังนั้น การเรียนรู้กลยุทธ์การตลาดที่ใหม่อยู่เสมอ และหมั่นปรับ Mind Set ให้เข้ากับสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาจะทำให้ธุรกิจเดินหน้าได้อย่างมั่นใจ “Modern Marketing 5.0 มาพร้อมกับความท้าทายยิ่งขึ้น เพราะต้องเข้าใจลูกค้า มอบสิ่งดีที่สุด ความสะดวกต้องจัดเต็ม และการเข้าถึงต้องจัดหนัก นอกจากนี้ยังต้องรู้จักพฤติกรรมลูกค้าตัวจริง ไม่ใช่ขายให้ทุกคนหรือขายสินค้าให้กับคนที่ไม่ต้องการ ไฮไลท์ของ Modern Marketing 5.0 คือการใช้ช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ หรือ Omni Channel เน้นการมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าเป็นหลัก” Modern Marketing 5.0 มาพร้อมกับขุมพลังความคิดแห่งโลกอนาคต เหมาะสำหรับนักการตลาด ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจ หลักสูตรนี้จะมาเสิร์ฟท่านด้วยแนวคิดการตลาดแห่งนวัตกรรมสมัยใหม่ รวมถึงการทำ CRM ระดับ 5 ดาว กับลูกค้าเพื่อให้เกิดความประทับใจอย่างไร้ขีดจำกัด วัตถุประสงค์การอบรม 1. เพื่อเรียนรู้วิธีคิดและแนวโน้มของการตลาดในอนาคต รวมถึงรู้จักลูกค้าใน Generations ต่างๆ 2. เพื่อเข้าใจถึงวิธีใช้เครื่องมือทางการตลาดให้ตรงกับความคาดหวังลูกค้า 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค 5.0 ก่อนใคร 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้คิดและเรียนรู้ Concept & Case Study จากเหตุการณ์ตัวอย่างจริง หัวข้อการอบรม 1. เริ่มต้นอย่างไรเมื่อต้องการขายบนโลกออนไลน์ - แนวคิด Generations ลูกค้าวันนี้ (Today Customer) - 2 โมเดลธุรกิจ ขายดี VS ขายเป็น 2. Digital Marketing Tools - Content Marketing - Keys to Success in “Digital Marketing” - Business Model Canvas 3. Experience Marketing การตลาดที่ให้ประสบการณ์แปลกใหม่ - Story Design - Digital…
Read More

อบรม เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขาย ยุค Digital 4.0

GoodCourseGoodTraining
อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขาย ยุค Digital 4.0 The Best Sales Supporter in the Digital 4.0 Era. หลักสูตร ที่จะเปลี่ยนคุณให้เป็นมากกว่า... "ตำแหน่งผู้ประสานงาน" เพราะคุณจะสามารถปิดการขาย และสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้อย่างคาดไม่ถึง (หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย / เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขาย / เลขานุการฝ่ายขาย / ธุรการฝ่ายขาย) รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline วัตถุประสงค์การอบรม 1. เพื่อให้ตระหนักและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และเตรียมพร้อมที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย / เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขาย / เลขานุการเลขาฝ่ายขาย / ธุรการฝ่ายขาย ยุค Digital 4.0 มือทองที่องค์กรต้องการ 2. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการขายและดูแลลูกค้าแบบ Telesales/Telemarketing 3. เพื่อรู้และเข้าใจ เทคนิควิธีการสื่อสารผ่าน Social Media (Line / Facebook) ที่มีประสิทธิภาพ 4. เพื่อให้สามารถประเมินจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตนเองให้สามารถสื่อสารได้ดี น่าเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าอยู่เสมอ 5. เพื่อให้สามารถนำศักยภาพที่เป็นจุดเด่น และความรู้ความสามารถที่มีออกมาใช้ในการสร้างโอกาสทางการขายผ่านทางโทรศัพท์ และ Social Media (Line / Facebook) 6. เพื่อเพิ่มวิธีการ เทคนิค หลักคิด และเคล็ดลับต่างๆ ให้นำไปปรับใช้ในการทำงานด้านการขายและการบริการ 7. เพื่อทราบเทคนิคการรับมือ ,การแก้ปัญหา และจัดการ เมื่อลูกค้าไม่พอใจให้มีประสิทธิภาพ 8. เพื่อให้สามารถสร้างความผูกพันให้ลูกค้าเกิดความรักและไว้วางใจต่อแบรนด์ หัวข้อการอบรม 1. กิจกรรมอุ่นเครื่อง...ผู้สนับสนุนงานฝ่ายขายยุค Digital 4.0 - บทบาทหน้าที่ผู้สนับสนุนฝ่ายขายยุค Digital 4.0 - การสำรวจตัวเอง เพื่อดึงศักยภาพออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลัง - ความคิดเชิงบวกและการคิดสร้างสรรค์กับการทำงานในฐานะ ผู้สนับสนุนฝ่ายขายยุค Digital 4.0 2. สภาพแวดล้อมทางการตลาด การขาย และความต้องการของลูกค้ายุค 4.0 - สภาพแวดล้อมทางการตลาดและการขายในยุคปัจจุบัน - ความต้องการของลูกค้าในยุค 4.0 (เรียนรู้และเข้าใจความต้องการของลูกค้าและความแตกต่างของลูกค้า) 3. เทคนิคการสื่อสารและการขายผ่านทางโทรศัพท์ Telesales/Telemarketing - เทคนิคการใช้คำพูดจากความคิดไปสู่ถ้อยคำ - การอ่านความต้องการของลูกค้าทางโทรศัพท์ - จิตวิทยาในการพูด การสื่อสาร เพื่อโน้มน้าวใจ - Trust-based selling การขายบนพื้นฐานความไว้วางใจ - การจัดการกับข้อโต้แย้งของลูกค้า การควบคุมบรรยากาศ และจังหวะการขาย -…
Read More

อบรม เทคนิคปรับความคิด และพฤติกรรมในการทำงาน สู่ความสำเร็จ

GoodCourseGoodTraining
หลักสูตรอบรม เทคนิคปรับความคิด และพฤติกรรมในการทำงาน สู่ความสำเร็จ รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ตระหนักและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และเตรียมพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่องค์กรต้องการ 2. เพื่อลดอคติ และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงาน มีความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงาน 3. เพื่อเรียนรู้ข้อเด่น ข้อด้อยของตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 4. เพื่อให้สามารถตระหนักรู้ถึง ความรู้สึกของตนเอง และผู้อื่น ตลอดจนสามารถปรับ หรือควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ 5. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้ดูดีเป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจ 6. เพื่อให้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล อันจะนำไปสู่การทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7. เพื่อให้สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ให้เต็มที่ และปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างสร้างสรรค์ หัวข้อการอบรม 1. เรื่องของ “คน” ที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้ • “คน” ที่ท่านเห็น กับ “ความจริง” ที่เขาเป็น อาจไม่ไช่เรื่องเดียวกัน • เรียนรู้ในเบื้องลึกของคนเพื่อ “รู้เรา-รู้เขา” • การทำความเข้าใจ และยอมรับความแตกต่างของคน • เข้าใจคนในแต่ละแบบเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างได้ผล 2. เสริมสร้างศักยภาพในการทำงานสู่ความสำเร็จ • เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเอง • การสำรวจตัวเอง เพื่อดึงศักยภาพออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลัง • เทคนิคปรับเปลี่ยนทัศนคติ และการสร้างความคิดเชิงบวก • EQ กับการพัฒนาตนเองและสร้างคุณค่าในการทำงาน • รู้และเข้าใจอย่างแท้จริงของคุณสมบัติเด่นที่องค์กรต้องการ • เทคนิคการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างถูกต้องมีทิศทาง • การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการทำงาน • เทคนิคสร้างผลงานเป็นน่าที่ชื่นชมของเจ้านาย 3. เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ • จิตสำนึกและความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารกับผู้อื่น • เทคนิคการใช้น้ำเสียง คำพูด กิริยาท่าทาง ในการสื่อสาร • ความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น • เทคนิคประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายใน / ภายนอกองค์กร 4. เทคนิคการทำงานเป็นทีมและสร้างสัมพันธ์ในการทำงาน • เทคนิค / วิธีที่ใช้สำหรับการทำงานเป็นทีมให้ประสบความสำเร็จ • เทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์และความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร รูปแบบการอบรม - บรรยาย ชวนคุย กรณีศึกษา ชมวีดีทัศน์ ละลายพฤติกรรม / การระดมความคิดเห็น / กิจกรรม workshop
Read More

อบรม เทคนิคการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน

GoodCourseGoodTraining
อบรมหลักสูตร เทคนิคการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน Life Balance / Work Life Balance รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline ความสำคัญ การจัดสรรชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานให้มีประสิทธิภาพ หรือการรู้จักใช้ชีวิตอย่างสมดุลจะช่วยสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นได้ การให้ความสำคัญกับชีวิตด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปอาจก่อให้เกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัว ไม่ว่าจะเป็นความเครียดจากการทำงานหนักเกินไป สุขภาพที่ถดถอย ความสัมพันธ์ที่มีปัญหา การเงินที่ไม่คล่องตัว ความท้อแท้จากการไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิต หรือการขาดความก้าวหน้า หากเรารู้สึกว่า ชีวิตยังขาดด้านใดด้านหนึ่ง ก็พอจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงชีวิตที่ขาดสมดุล สมดุลชีวิตกับการทํางาน Life Balance / Work Life Balance คือ ความสามารถในบริหารทรัพยากรของตนเองที่มีอย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการบริหารหรือจัดสรรเวลา การแบ่งเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ครอบครัวมีความอบอุ่น มีสังคมหรือองค์กรที่น่าอยู่อาศัย วัตถุประสงค์การอบรม 1. เพื่อให้สามารถรู้หลักการจัดสมดุลชีวิตกับการทำงาน Life Balance / Work Life Balance ให้มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิด สร้างทัศนคติใหม่ มุมมองใหม่ สนุกและมีความสุขในการทำงานและชีวิตส่วนตัว 3. เพื่อเรียนรู้ข้อเด่น ข้อด้อยของตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสามารถคลี่คลายปัญหาต่างๆ ได้เรียนรู้ เข้าใจ วิเคราะห์ข้อมูลภายใต้สภาวะการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบ 4. เพื่อให้องค์กรมีบุคลากรที่มีความสุขกับการทำงานอันจะนำมาซึ่งผลิตภาพที่สูงขึ้นขององค์กร 5. เพื่อให้สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส และสามารถรับมือกับสภาวะการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี 6. เพื่อให้สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสามารถปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานและการใช้ชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ หัวข้ออบรม 1. Work-Life Balance ปรับแนวคิดเพื่อสมดุลชีวิตกับการทำงาน - ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์ , ความต้องการของมนุษย์ - เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเอง 2. สมดุลชีวิตกับการทํางาน Life Balance / Work Life Balance - รู้ลำดับความสำคัญในชีวิต - การกำหนดเป้าหมายในชีวิต - การหาความสมดุลของตัวเอง - ยุทธวิธีปฏิบัติการตามแผนให้ถึงเป้าหมาย (ถึงฝั่งฝันทั้งพนักงานและองค์กร) 3. สมดุลชีวิตการทำงาน คือ การไม่มีความขัดแย้งในชีวิตการทำงาน (Work Life Conflict) 4. เทคนิคการวางแผนและการบริหารเวลาให้เกิดความสมดุล 5. เทคนิคการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 6. เทคนิคขีดเส้นแบ่งชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวออกจากกันอย่างชัดเจน 7. ฝึกคิดบวกอยู่เสมอ Positive Thinking 8. คิดเก่งอย่างเดียวไม่พอ การฝึกใจให้เข้มแข็งมีพลัง นั้นสำคัญมาก 9. การสำรวจตัวเอง เพื่อดึงศักยภาพออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลัง และถูกต้องมีทิศทาง รูปแบบการอบรม - บรรยาย ชวนคุย กรณีศึกษา ชมวีดีทัศน์ /…
Read More

การค้นหา ค่านิยมองค์กร และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับค่านิยมองค์กร (WORKSHOP PROGRAM)

GoodCourseGoodTraining
อบรมหลักสูตร การค้นหา ค่านิยมองค์กร และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับค่านิยมองค์กร (WORKSHOP PROGRAM) รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline หลักการความสำคัญ ปัจจุบันภารกิจของบุคลากรในองค์กรนับวันจะเพิ่มมากขึ้นๆ อันเนื่องมาจากองค์กรต้องปรับตัวให้ทันสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บุคลากรจำเป็นต้องบริหารงานและแก้ปัญหาในการทำงานต่างๆ โดยหากองค์กรมีค่านิยมที่ทรงคุณค่าเอื้อต่อการดำเนินงาน ก็จะช่วยให้บริหารและแก้ปัญหาในการทำงานต่างๆ เป็นไปด้วยจิตสำนึกที่แสดงออกทางพฤติกรรมที่ดีร่วมกัน และเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จขององค์กร จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่องค์กรจะต้องมีความสามารถในเรื่องนี้ องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์การธุรกิจหรือองค์การสาธารณะ ต่างย่อมมุ่งหวังให้ลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความพึงพอใจจากการทำงานขององค์กร ดังนั้นการพัฒนาทัศนคติ พฤติกรรม ทักษะการคิดของบุคลากรในองค์กรให้เข้าสู่แนวทางที่ดีเหมาะสมสำหรับองค์กร จึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอันจะช่วยทำให้องค์กรไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จที่พึงประสงค์ได้ วัตถุประสงค์การอบรม 1. มีความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ที่เชื่อมโยงกับการจัดการงาน การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 2. ร่วมค้นหาค่านิยม ของโรงงาน โดยสามารถนำมาใช้กับทำงาน การปฏิบัติจริง เอื้อต่อการบริหารจัดการงาน การนำภาระงานที่ได้รับมอบหมายไปสู่การดำเนินการปฏิบัติและปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 3. เรียนรู้คุณค่าของค่านิยม การทำงานร่วมกันเป็นทีมไปสู่ความสำเร็จขององค์กรด้วยกัน หัวข้ออบรม 9.00 - 10.30 (บรรยาย) • ความหมาย ความสำคัญของ พันธกิจ วิสัยทัศน์ คุณค่าร่วม • ความหมาย ความสำคัญของ ค่านิยมองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร • ความเชื่อมโยงของเป้าหมาย กลยุทธ์องค์กร ค่านิยมองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร 10.45 - 12.00 (Workshop) • Workshop การค้นหาค่านิยมองค์กร ลักษณะร่วมของคนในองค์กร 13.00- 14.30 (Workshop) • การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับค่านิยมองค์กร • Workshop การเลือกค่านิยมองค์กร ที่เป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จขององค์กร 14.45 - 16.00 (Workshop) • Workshop การทำคำอธิบายรายละเอียด ของค่านิยมองค์กร (ข้อที่เลือกแล้ว) • อภิปรายสรุปผลที่ได้รับ และแนวทางการนำค่านิยมองค์กร ไปให้พนักงานถือปฏิบัติ รูปแบบการอบรม - บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก 30% , ทำ Workshop ร่วมกัน 70% เพื่อให้ได้วัฒนธรรมองค์กรให้นำไปสู่การทำงาน การปฏิบัติจริง - เพิ่มประสบการณ์จากตัวอย่าง/กรณีศึกษา , ให้คำปรึกษาในระหว่างการอบรม สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม Public Training... คลิก      
Read More

หลักสูตร ทักษะและศิลปะการพูดในที่ชุมชนให้ “SUCCESS”

GoodCourseGoodTraining
อบรมหลักสูตร ทักษะและศิลปะการพูดในที่ชุมชนให้ “SUCCESS” รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline ความสำคัญ การพูดในที่ชุมชน (Public speaking) เป็นการพูดต่อหน้าบุคคลจำนวนมาก ด้วยการใช้ภาษาท่าทาง น้ำเสียง สัญลักษณ์ สีหน้า แววตา ท่าทาง เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดไปยังผู้ฟัง การพูดต่อหน้าบุคคลจำนวนมากนั้น เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พูดได้แสดงความรู้ความสามารถ เพราะการพูดเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ การที่จะสามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่วหรือพูดให้ประทับใจคนฟัง พูดให้คนเชื่อถือ และเข้าใจนั้น จะต้องศึกษา เรียนรู้ และฝึกฝน (Study & Practice) จนเกิดทักษะ จึงจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพูด การสื่อสาร มีความสำคัญในทุกวงการ ทุกอาชีพ เป็นสิ่งที่รวมอยู่ในกิจกรรมทุกด้านในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น การงาน ธุรกิจ การค้า การสังคม ซึ่งถ้ามองในแง่ของการพัฒนาบุคลิกภาพแล้ว การฝึกพูดเป็นเรื่องเดียวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ เพราะการที่จะพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลให้ได้ผลดี จะต้องฝึกทักษะการพูด ในการเข้าสังคม เพื่อแสดงถึงความเชื่อมั่นในตนเอง ความมีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถสร้างความเข้าใจกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี หัวข้ออบรม 1. ความสำคัญของการพูดในที่ชุมชน (Public speaking) 2. ศิลปะการพูด (Art of Speech) • ความสำคัญของการพูด • ปัจจัยที่ช่วยให้การพูดมีประสิทธิภาพ • 3 องค์ประกอบหลักสำคัญ น้ำเสียง คำพูด กิริยาท่าท่าง • ข้อผิดพลาด ที่ทำให้การพูดไม่ได้ผล และข้อควรระวังการพูด • เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 3. วิเคราะห์ผู้ฟังเพื่อให้การพูดประสบผลสำเร็จ • อายุ เพศ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง • ท่าทีผู้ฟังต่อเรื่องที่จะพูด • ท่าทีผู้ฟังต่อผู้พูด • เรียนรู้และเข้าใจความต้องการของคนและความแตกต่างของคน 4. เทคนิคการพูดเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดี • กลยุทธ์สร้างบรรยากาศที่ดีในการถ่ายทอด • กลยุทธ์การกระตุ้นคนฟัง • กลยุทธ์ในการตอบคำถาม 5. เสริมสร้างบุคลิกภาพ เสริมภาพลักษณ์ในการพูด • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องการวางท่าทาง การเดิน การยืน การนั่ง • การสร้างบุคลิกภาพที่สง่างาม • การสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบ • เทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในระหว่างการพูด 6. Workshop ฝึกปฏิบัติ / กิจกรรมประกอบการอบรม
Read More

อบรม สร้างจิตสำนึกการทำงานอย่างมีคุณภาพและการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

GoodCourseGoodTraining
อบรมหลักสูตร สร้างจิตสำนึกการทำงานอย่างมีคุณภาพและการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีจิตสำนึกที่ดีในการทำงานอย่างมีคุณภาพและพร้อมที่จะการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิด สร้างทัศนคติใหม่ มุมมองใหม่ สนุกในการทำงาน 3. เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานด้วยจิตสำนึกที่ดี 4. เพื่อให้มีผลงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา 5. เพื่อให้องค์กรมีบุคลากรที่สามารถทำงานให้ผลลัพธ์ชนะคู่แข่ง 6. เพื่อลดอคติ และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงาน มีความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงาน 7. เพื่อเรียนรู้ข้อเด่น ข้อด้อยของตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 8. เพื่อให้สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลัง และสามารถปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างสร้างสรรค์ หัวข้อการอบรม 1. เสริมสร้างศักยภาพในการทำงานสู่ความสำเร็จ • เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเอง • การสำรวจตัวเอง เพื่อดึงศักยภาพออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลัง • รู้จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง เพื่อพัฒนาคุณภาพการทำงาน • รู้และเข้าใจอย่างแท้จริงของคุณสมบัติเด่นที่องค์กรต้องการ • เทคนิคการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างถูกต้องมีทิศทาง • การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยตัวคุณเอง • เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน • เทคนิคสร้างผลงานเป็นน่าที่ชื่นชมของเจ้านาย 2. พลังแห่งการคิดรอบด้านเพื่อผลงานที่ดีกว่า • การคิดอย่างเป็นระบบ / คิดรอบด้าน คืออะไร ดีอย่างไร • กระบวนการคิดให้รอบด้านอย่างเป็นระบบ • เสริมทัศนคติ “ทำได้” (Can Do) และ “การพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด” 3. เทคนิคการทำงานเป็นทีมและสร้างสัมพันธ์ในการทำงาน • เทคนิค / วิธีที่ใช้สำหรับการทำงานเป็นทีมให้ประสบความสำเร็จ • เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร • เทคนิคการจัดการความขัดแย้งและแนวทางการบริหารความขัดแย้ง • ปัญหา อุปสรรคและวิธีการแก้ไขของการทำงานเป็นทีม รูปแบบการอบรม 1. บรรยาย ชวนคุย กรณีศึกษา ชมวีดีทัศน์ 2. ละลายพฤติกรรม / ระดมสมอง / แลกเปลี่ยนความคิด 3. กิจกรรม workshop / การนำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง  
Read More

เทคนิคการเป็นนักสรรหาคัดเลือกบุคลากรและเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์งาน แบบมืออาชีพ

GoodCourseGoodTraining
อบรมหลักสูตร เทคนิคการเป็นนักสรรหาคัดเลือกบุคลากรและเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์งาน แบบมืออาชีพ รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline ความสำคัญของหลักสูตร การสรรหาคัดเลือกและการสัมภาษณ์บุคคลเข้าเป็นพนักงานขององค์กร ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สามารถส่งผลกระทบต่อผลงานโดยรวมขององค์กรในระยะยาว ซึ่งหากองค์กรขาดวิธีการหรือเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานในกระบวนการสรรหาคัดเลือก หรือผู้ทำหน้าที่สรรหาคัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้สมัครงานยังไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอ องค์กรก็อาจจะได้บุคคลที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ต้องการ ทำให้สูญเสียทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย และผลงานที่องค์กรจะได้รับจากผู้สมัครรายนั้นก็ไม่เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวัง แม้ว่าการสัมภาษณ์จะเป็นวิธีการคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีมานาน แต่ก็ยังเป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามการสัมภาษณ์ในปัจจุบันมีรูปแบบที่พัฒนาไปมาก โดยมีการกำหนดวิธีการมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ผลของการสัมภาษณ์มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ลักษณะคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ก็มุ่งเน้นการวัดผลสำเร็จและประสบการณ์ทำงานของผู้สมัครงานมากขึ้น เพื่อให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์สามารถทำนายความสามารถที่แท้จริงของผู้สมัครงานผู้นั้นได้มากที่สุด วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการสรรหาคัดเลือกและการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน ให้ผู้ทำหน้าที่สัมภาษณ์งาน 2. เพื่อให้สามารถสรรหาคัดเลือกผู้สมัครงานให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน 3. เพื่อให้มีเทคนิคและทักษะในการสัมภาษณ์และคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน หัวข้อการอบรม 1. บทบาทของนักสรรหาคัดเลือกบุคลากรยุคใหม่ 2. กระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน , แหล่งและวิธีการสรรหาบุคลากรยุคใหม่ 3. การวางแผนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร และการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ในการสรรหาคัดเลือก 4. เทคนิคและ เครื่องมือเพื่อคัดสรรคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 5. แบบทดสอบในการคัดสรรคนอย่างมีประสิทธิภาพ และตัวอย่างแบบฟอร์มตรวจสอบประวัติผู้สมัครงาน 6. บทบาทการเป็นเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์งานแบบมืออาชีพ 7. กระบวนการ รูปแบบ และขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน 8. เทคนิคการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานแบบมีโครงสร้าง โดยใช้เครื่องมือ STAR , Competency Based 9. การประเมินผลการสัมภาษณ์ และเทคนิคต่างๆ ในการตัดสินใจคัดเลือกบุคลากร รูปแบบการอบรม บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก กรณีศึกษาจากตัวอย่างจริง , เน้น Workshop ฝึกปฏิบัติ ให้นำไปใช้ในการทำงานจริง        
Read More